Het mooiste van onze klassen: de kinderen die ze elke dag vullen. 

Vanuit onze dagelijkse inzet hebben we ‘een warm hart’ voor kinderen, zien we hen graag en willen we samen hun talenten ontdekken. We creëren een cultuur waar iedereen zich goed voelt, voor elkaar zorgt, samen leert, leeft en beleeft. Positieve communicatie is onze leidraad. Zo ontdekken en beleven kinderen op een realistische, ambitieuze en creatieve wijze hun eigen mogelijkheden, hun ontwikkel- en ‘leer’-kracht. Elk kind leert zichzelf kennen, leert bewuste keuzes maken en groeit in zelfvertrouwen. (aanbod) 

Leren is proberen en proberen is leren. 

We geven geduldig en hoopvol richting aan dit proces, waarbij elk kind het leren als betekenisvol mag ervaren. We prikkelen en stimuleren zelfstandigheid en het leren van en met elkaar. We bemoedigen kinderen en wekken creativiteit vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Structuur, heldere afspraken, respect en discipline zijn pijlers voor ons schoolklimaat. Samen met de kinderen reflecteren we zodat ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. We werken aan de ‘leer’-kracht van de leerling en aan de ‘team’-kracht van alle personeelsleden. Kinderen krijgen ruimte en tijd om samen te leven en zich verschillend te ontwikkelen te midden van een speelse, sportieve en digitale leer- en leefomgeving. De durf en de wil om tot duurzaam engagement te komen wordt door de leraar voorgeleefd en uitgedaagd.  Zo vormen we kinderen tot wereldburgers, die hun persoonlijkheid ontplooien, die initiatief nemen en die verantwoordelijkheid opnemen. (aanpak en organisatie) 

Kinderen zijn als ruwe diamanten, je moet ze nog vormen, maar ze schitteren altijd. 

We investeren in de vorming van alle kinderen en zetten doelgericht in op brede zorg vanuit onze verscheidenheid en expertise als team, dit in nauwe samenwerking met veel partners. In onze zoektocht naar ‘zorg op maat’ brengen we ons aanbod dichter bij het ontwikkelniveau van elk uniek kind. We leggen het accent op een transparante communicatie met kind, ouders en ondersteunende partners. We gaan op zoek naar een mooie toekomst voor elk kind. (zorg) 

Verschil is mooi gewoon: bewonder hoe bijzonder je bent. 

Op onze katholieke school is er een open houding naar de wereld in al haar diversiteit. We gaan respectvol om met wat eigen en wat anders is, zodat we kunnen bijdragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen. Geloof wordt nooit opgedrongen.  We laten ruimte voor vragen en twijfels. We laten alle kinderen kennis maken met de figuur van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. We helpen kinderen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal en bij het zoeken naar zingeving. (inspiratie)